Sede electrónica Concello de Cambre

13:08:44 Domingo 14 de xullo 2024

Información

Intervención

05/07/2024

Aprobación inicial da modificación de Base 46de execución do orzamento

EXP: 2024/G006/000138

O Pleno municipal, en sesión ordinaria do 27.06.2024, acordou aprobar inicialmente a modificación da base de execución cuadraxésimo sexta das de execución do orzamento 2023 prorrogado, reguladora das subvencións nominativas.

Publicado anuncio de aprobación inicial no BOP nº 128, do 04.07.2024, ábrese prazo de información pública: Do 5 ao 26 de xullo de 2024 (ambos incluídos)


Xustificantes de Publicación: