Sede electrónica Concello de Cambre

10:49:53 Domingo 27 de novembro 2022
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de Bolsas de estudo para o curso escolar 2021-2022

Non hai convocatorias abertas actualmente

O obxecto da presente convocatoria pública que efectúa o Concello de Cambre é a concesión de axudas económicas, bolsas de estudo para o curso escolar 2021/2022, como acción de fomento destinada aos alumnos e alumnas do concello que cumpran os requisitos da Base Cuarta das bases da convocatoria, e que cursen o 2º ciclo de Educación Infantil (4º, 5º e 6º E.I.), Educación Primaria (1º a 6º E.P.), Educación Secundaria Obrigatoria (1º a 4º), Bacharelato (1º e 2º), Educación Especial, Formación Profesional e Educación Secundaria de Adultos, para financiar gastos de material escolar, libros de texto e uniformes escolares ou vestiario destinado á escolarización dos nenos e nenas ou necesaria para a súa formación, e equipamento informático (ordenador portátil ou ordenador de mesa ou tablet, teclado, ratón, impresora e USB), para o curso 2021/2022.

As solicitudes, formuladas no modelo normalizado, dirixiranse ao Alcalde e poderán presentarse de calquera das formas seguintes:

 • Preferiblemente, a través da sede electrónica da páxina web do Concello de Cambre.
 • Se non, en calquera dos rexistros municipais para o que deberán solicitar cita previa:
  • Ou chamando ao nº de teléfono: 981 613 128.
  • Ou a través da sede electrónica da páxina web municipal. 
  • Ou a través do enlace: ccambre.com
  • Ou por calquera das formas sinaladas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. 

Logo da súa convocatoria, o prazo de presentación das solicitudes será do 15 de setembro ao 15 de outubro de 2021.

As solicitudes de subvención deberán presentarse no formulario de solicitude que figura como anexos nas presentes bases, que se pode descargar na páxina web municipal (www.cambre.org):

 • Anexo I: Solicitude. (formulada polo/a pai ou nai ou  titor/a legal do/a alumno/a beneficiario/a da axuda menor de idade)
 • Anexo II: Autorización, asinada por todos os membros da unidade familiar computables maiores de idade, para que o Concello de Cambre poida solicitarlle datos tributarios á Axencia tributaria relativos ao seu nivel de renda (IRPF), así como autorización do alumno maior de idade de comprobación de estar ao corrente coas súas obrigas tributarias.
 • Anexo III: Declaración xurada de estar ao corrente das súas obrigas tributarias e coa seguridade social do beneficiario, alumno/a maior de idade. 
 • Anexo IV: Declaración do/da solicitante de que a unidade familiar non solicitou nin percibiu outra axuda para a mesma finalidade. 
 • Anexo V: Autorización para solicitar datos á Administración educativa sobre a matrícula realizada no centro escolar no curso 2021/2022. 

O formulario de solicitude deberá ir acompañado dos seguintes documentos que conforman a documentación propia do solicitante e/ou beneficiario/a da bolsa de estudo:

 • DNI/NIE ou pasaporte do solicitante e dos/as alumnos/as beneficiarios/as (cando por idade teñan obriga de telo). 
 • Libro de familia ou documentación que o substitúa.
 • Certificado ou documento que acredite o número IBAN de conta bancario a nome do beneficiario, ou do solicitante se aquel non dispón de conta bancaria da súa titularidade.
 • Certificado da matrícula escolar dos alumnos beneficiarios do curso escolar 2021/2022, no caso de non autorizar expresamente a cesión de datos ao Concello por parte da Administración educativa. 
 • Factura/s xustificativa/s dos gastos realizados (en función da axuda que se solicite) en concepto exclusivo de material escolar, libros de texto, uniformes escolares e/ou vestiario emitida/as entre o 23 de xuño de 2021 e o 15 de outubro de 2021, e de material informático (ordenador portátil, ordenador de mesa ou tablet, teclado, ratón, impresora e USB) emitida/as entre o 1 de xaneiro de 2021 e o 15 de outubro de 2021. Deberán estar emitidas a nome do beneficiario, ou solicitante (ou cónxuxe) da bolsa de estudo e presentaranse factura/s ou factura/s simplificada/s, na/s que deberán figurar, en todo caso, os seguintes datos: 
  • CIF, NIF ou NIE do establecemento.
  • Datos do titular do establecemento.
  • Data de expedición e número de factura.
  • Data de realización da operación, se non é a mesma que a de expedición.
  • Datos do/a beneficiario/a ou solicitante da bolsa de estudo (ou cónxuxe).
  • Concepto do adquirido detallado.
  • Prezo unitario de cada concepto e número de unidades adquiridas.
  • Tipo impositivo, ou expresión “IVE incluído”.
  • Importe total.
  • Deberase acreditar o pago da factura ou ben constar na mesma a expresión “PAGADO”. 

A factura deberá estar individualizada por beneficiario/a (alumno/a) ou deberá indicarse nela a quen lle corresponde o gasto de cada un dos conceptos que figuren nela. As facturas de pedidos “on line” deberán conter tamén os datos descritos anteriormente.

Os tiquets non terán validez como xustificantes válidos de gasto.

 • Documentación acreditativa da renda dos membros da unidade familiar nos supostos de modificación da situación familiar existente no 2020 segundo o disposto na base quinta da convocatoria.
 • Se é o caso: 
  • Título de familia numerosa.
  • Sentenza de separación ou divorcio, ou fotocopia do xustificante de viuvez onde conste o importe das pensión por gastos de manutención do menor ou outros.
  • Certificado de minusvalía.
  • Pensionistas: xustificante da pensión mensual e número de meses que a percibe.
  • Perceptores do RISGA e RAI: Xustificante da contía mensual actual e fotocopia do documento de notificación da concesión.
  • Situación ERTE: documentación que acredite a situación e na que se reflicten os ingresos percibidos nese período e resto de ingresos percibidos fóra dese período no ano 2021 ata a data de presentación da solicitude.
  • Outras circunstancias: a documentación xustificativa necesaria que o acredite segundo sexa o caso.

Se algunha documentación que se solicita nesta convocatoria xa foi presentada no Concello de Cambre na convocatoria de Bolsas de Estudio 2019/2020 ou 2020/2021 e está en vigor no momento de presentar a solicitude, non ten obriga de volver a presentala. Neste caso terá que indicalo na solicitude.

Poderase requirir polo Concello de Cambre calquera outra documentación complementaria á indicada que se considere necesaria para maior clarificación da situación acreditada ou compulsa da presentada se a copia simple presentada xera dúbidas de autenticidade. 

Nome: Solicitude de Bolsas de estudo para o curso escolar 2021-2022.

Para máis información:

 • Chamar ao teléfono de Educación: 981 613 291
 • Ou no enderezo de correo electrónico: educacion@cambre.org

Unidade tramitadora: Educación.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física.

Órgano de resolución: Correspóndelle o outorgamento das bolsas de estudo ao concelleiro delegado da Área de Educación, Medio Ambiente, Mobilidade e Sanidade, e correspóndelle ao alcalde o recoñecemento de obrigas correspondentes ás bolsas de estudo concedidas, así como a aprobación do pagamento mediante transferencia bancaria.

Carácter silencio administrativo:
Silencio negativo.

Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/Impostos: Non aplica.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).

                                      Presencial.