Sede electrónica Concello de Cambre

01:46:12 Venres 3 de decembro 2021
Estás en:

Información

Intervención

09/11/2016

Exposición ao público da modificación da Ordenanza fiscal núm.9, reguladora da taxa polo servizo da rede de sumidoiros.

O texto completo da ordenanza fiscal modificada permanecerá exposto ao público durante 30 días hábiles (do 4 de novembro ao 19 de decembro de 2016, ambos incluídos). Durante este prazo os que teñan un interese directo, nos termos previstos no artigo 18 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, poderán examinar o expediente e presentar as reclamacións oportunas.

Ordenanza    Aprobación Provisional