Sede electrónica Concello de Cambre

14:49:06 Venres 20 de setembro 2019
Estás en:

Información

Intervención

20/11/17

Exposición ao público da modificación da Ordenanza fiscal núm.1, reguladora do imposto sobre bens inmobles.

O texto completo da ordenanza fiscal modificada permanecerá exposto ao público durante 30 días hábiles (do 3 de novembro ao 18 de decembro de 2017, ambos incluídos). Durante este prazo os que teñan un interese directo, nos termos previstos no artigo 18 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, poderán examinar o expediente e presentar as reclamacións oportunas.
BOP    OF N1 MODIFICADA