Sede electrónica Concello de Cambre

02:31:51 Venres 3 de decembro 2021
Estás en:

Información

Secretaría Xeral

17/10/2016

Exposición ao público da Conta Xeral 2015.

Formada e rendida a Conta Xeral desta Corporación correspondente ao exercicio de 2015, e ditaminada pola Comisión Especial de Contas, exponse ao público cos documentos que a xustifican na Intervención desta entidade, por espazo de quince días hábiles, contados a partir do seguinte ao da inserción do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia, co obxecto de que os interesados lexítimos poidan examinala e formular por escrito os reparos e observacións que estimen pertinentes, durante o dito prazo de exposición e os oito días seguintes, de conformidade co disposto nos artigos 116 da Lei 7/1985, do 2 de abril, e o artigo 212.3 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.
Publicado o anuncio de exposición no BOP número 196, do 17 de outubro de 2016 (enlace: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/10/17/2016_0000008542.pdf)