Sede electrónica Concello de Cambre

17:17:04 Martes 3 de agosto 2021
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de subvencións en materia de servizos sociais 2020

Non hai convocatorias abertas actualmente

A finalidade destas axudas e promover o cofinanciamento de programas e/ou accións sociais a entidades privadas sen ánimo de lucro, mediante concorrencia competitiva, que complementen os programas e proxectos sociais municipais e se desenvolvan en Cambre ou acollan a persoas empadroadas en Cambre. Tamén que contribúan á prevención do illamento e exclusión social, á promoción da calidade de vida e a inclusión na cidadanía, ao fomento da igualdade de oportunidades, máis notorias e intensas producidas como consecuencia da pandemia mundial do COVID-19.

Esta convocatoria ten tamén como obxecto apoiar procesos e proxectos de acción social para a mellora da convivencia cidadá complementando liñas de actuación propias no ámbito social dos servizos sociais de Cambre.

O prazo de XUSTIFICACIÓN esta aberto ata o día 23/11/2020, para tramitalo debe presentala seguinte documentación debidamente cumprimentada polo procedemeento de Achega de Documentación Complementaria da Sede Electrónica:

Poderán solicitar as subvencións obxecto da presente convocatoria as asociacións que desempeñen a súa labor no termo municipal de Cambre e estean legalmente constituídas e inscritas nos Rexistros Central ou Provincial de Asociacións adscritos á Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, así como tamén no Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais da Consellaría de Política Social da Xunta de Galicia.

Excepcionalmente, poderán solicitar esta subvención aquelas asociacións, entidades e institucións, aínda que non desempeñen os seus proxectos no  ámbito municipal de Cambre, sempre e cando a  se beneficien veciños e veciñas empadroados no concello de Cambre e se axusten ao obxectivo e finalidade destas bases.

O prazo para presentar as solicitudes é de 15 días hábiles, que comezará a contar a partir do día seguinte á publicación no Boletín Oficial da Provincia do extracto da convocatoria.

As solicitudes presentaranse a través da sede electrónica na seguinte ligazón: https://sede.cambre.es

As solicitudes deberán ir acompañadas da seguinte documentación:

  • Anexo I: Solicitude de subvención
  • Anexo II: Declaración de comprobación de delitos de natureza sexual.
  • Anexo III: Declaración responsable das subvencións ou axudas solicitadas e/ou concedidas para o mesmo obxecto.
  • Anexo IV: Proxecto-Memoria para o que se solicita a subvención.
  • Anexo V: Orzamento previsto de gastos e ingresos.
  • Memoria de actividades e programas realizados durante o exercicio 2019.

O Concello poderá requirir a achega de calquera outra documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos para unha mellor valoración das solicitudes e proxectos.

Nome: Solicitude de subvencións en materia de servizos sociais 2020.

Unidade tramitadora: Oficina de Servizos Sociais:

  • Teléfonos: 981 654 812
  • ser_sociales@cambre.org

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa xurídica.

Órgano de resolución: Concellería delegada de Bienestar Social.

Carácter silencio administrativo:
Silencio negativo.

Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/Impostos: Non aplica.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).