Sede electrónica Concello de Cambre

13:41:18 Domingo 14 de xullo 2024
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude do servizo de axuda a domicilio

O procedemento "servizo de axuda a domicilio" pretende xestionar a demanda dun conxunto de atencións, dende unha perspectiva integral e nomalizadora, de toda a poboación do municipio, na casa, naquelas situacións en que a autonomía persoal se vexa limitada, ou naqueles casos de desintegración familiar. En xeral, persegue xestionar o servizo de axuda a domicilio proporcionado polo Concello.

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Se a persoa interesada non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

 • Solicitude de axuda a domicilio.
 • Fotocopia do DNI ou NIE da persoa beneficiaria do servizo e das persoas que convivan no mesmo domicilio, de ser o caso.
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria da persoa beneficiaria.
 • Modelo de solicitude (Anexo V, consultar a ordenanza reguladora do apartado de normativa).
 • Modelo de autorización bancaria (Anexo VI, consultar a ordenanza reguladora do apartado de normativa).
 • Informes médicos recentes sobre o estado de saúde da persoa beneficiaria.
 • Certificado de dependencia e/ou certificado do grao e nivel de dependencia, de ser o caso.
 • Copia da última declaración da renda ou autorización para acceder aos datos tributarios da persoa usuaria e do resto dos membros da unidade de convivencia.
 • Recibo da contribución do ano en curso.
 • Certificado de xuros capitais.
 • Certificación do número de conta.
 • Certificado da pensión mensual do organismo correspondente ou certificación bancaria da persoa usuaria e do resto dos membros da unidade de convivencia.
 • Copia da declaración do imposto sobre o patrimonio da persoa usuaria e do resto dos membros da unidade de convivencia.
 • No caso de non percibir ingresos: certificado de alta no INEM, certificado conforme non cobra prestación do INEM ou a seguridade social.

Nome: Solicitude do servizo de axuda a domicilio.

Unidade tramitadora:
Servizos Sociais.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado:
Persoa física ou xurídica.

Órgano de resolución:
Alcaldía.

Carácter silencio administrativo:
Silencio negativo.

Prazo de resolución: 6 meses.

Recurso aplicable:
Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/Impostos:
Consultar a ordenanzas no apartado de normativa.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).

                                    Presencial.